Inženýrská geologie: Inženýrskogeologické průzkumy

Inženýrská geologie: Inženýrskogeologické průzkumy slouží jako podklady pro projektování staveb, zjištění geotechnických parametrů zemin a hornin, návrh způsobu založení objektů hydrotechnických staveb (přehradních hrází, vodních nádrží), energetických staveb (elektrárny, vč. jaderných, úložiště), komunikačních a liniových staveb (trasy komunikací, podzemních vedení, násypy, stability svahů násypů apod.), občanských a průmyslových staveb (plošné i hlubinné zakládání RD a BD, průmyslových hal, administrativních objektů) a průzkumy pro zvláštní stavby (opěrné zdi, stožáry, komíny, vodojemy, odkaliště, štoly a potrubní trasy).

Posouzení širšího zájmového území podle výsledků terénní rekognoskace, studia archivních podkladů, včetně sestavení účelových IG map.

Plošné, hloubkové a speciální zakládání staveb

Geologické průzkumy pro zakládání staveb

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • průmyslové objekty
 • výrobní a skladovací haly
 • nákupní centra
 • čerpací stanice PHM
 • sportoviště, sportovní haly

Liniové stavby

 • plynovody
 • vodovody
 • kanalizace, ČOV
 • komunikace, parkoviště
 • úpravy vodních toků
 • ochranné hráze

Vodní stavby

 • rybníky, malé vodní nádrže
 • odkaliště
 • poldry
 • koupaliště
 • aquaparky

Speciální práce

 • větrné elektrárny
 • telekomunikační stožáry
 • sesuvy a sesuvná území
 • řešení stability svahů a sanace sesuvů
 • hodnocení geologických a hydrogeologických poměrů území

Odborné geologické posudky a mapování

 • geologické mapování
 • mapování geofaktorů životního prostředí
 • stanovení způsobu ochrany přírodního prostředí před znečištěním
 • inženýrskogeologické a hydrogeologické mapy (územní plány a urbanistické studie)
 • regionální geologický a hydrogeologický výzkum
 • poradenská služba

 

Další námi poskytované geologické práce a služby naleznete zde