Technické a sanační práce jsou založeny na hydrogeologických průzkumech zjištujících rozsah a míru kontaminace horninového prostředí a podzemní vody ropnými látkami a dalšími anorganickými a organickými polutanty. Výsledky těchto průzkumů vedou k vyšetření negativních vlivů průmyslové a zemědělské činnosti na kvalitu podzemních vod. Sanační práce pak řeší následnou likvidaci havarijního znečištění podzemních vod a zemin.

 

Technické a sanační práce

  • čištění studní-mechanické, chemické
  • sanační čerpání při kontaminaci podzemních vod
  • sanační práce při kontaminaci zemin
  • speciální odběry vzorků zemin a vod

 

Další námi poskytované geologické práce a služby naleznete zde