Vrtné práce v rámci inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu, vrty pro sanace zemních sesuvů, skalních masívů a stavebních objektů, sanace kontaminací podzemních vod a horninového prostředí. V rámci inženýrskogeologických průzkumů se jedná o předběžný i podrobný průzkum za účelem zjištění základových poměrů projektovaných staveb a inženýrských děl. Vrty pro hydrogeologické průzkumy – odvodňovací vrty, vrty pozorovací, indikační, monitorovací a jímací vrtané studny pro hromadné i individuální zásobování pitnou, minerální a užitkovou vodou, zasakovací vrty. Zajištění projektové dokumentace pro vodoprávní řízení. Vrty hydrogeologického průzkumu pro určení způsobu hloubkového odvodnění staveb zakládaných pod hladinou podzemní vody a vlastní realizace odvodnění. Návrhy a provedení monitorovacích vrtů pro sledování kvality podzemní vody. Vrty hg průzkumu pro vyhledávání vhodných lokalit k budování skládek komunálního, průmyslového, zemědělského i radioaktivního odpadu.

 

Vrtné práce:

Hloubení vrtů, studní a sond mobilními vrtnými soupravami typu WIRTH B1A, WIRTH B2A, LUMESA SIG-MOUNTY 2000/90H, BOHLER, URB 2,5A, ADBA různými technologiemi vrtání:

 • bezjádrové nárazovotočivé vrtání s průběžným pažením
 • bezjádrové rotační hloubení s výplachem
 • bezjádrové nárazovotočivé hloubení ponorným kladivem se vzduchovým výplachem
 • jádrové rotační hloubení

 

Hydrogeologické vrty:

 • vrtané studny
 • průzkumné hydrogeologické vrty
 • monitorovací vrty
 • sanační vrty
 • regenerace a čištění stávajících vrtů
 • balneologické vrty

Hloubka vrtů až 200 m, výstroj PVC, PEHD s atestem na pitnou vodu, ocel, AC ocel, vrtný průměr 110 – 530 mm, vystrojený průměr 110 – 400 mm, obsyp mezikruží praným říčním štěrkem (kačírek), těsnění mezikruží (jílování) granulovaným bentonitem TSB. Způsob hloubení na jádro (jádrovnice, talířový vrták) – vrtání na sucho, za použití vzduchového či vodního výplachu nebo vrtání na plnou čelbu (valivé dláto, pneumatické ponorné kladivo, pilotní korunka) za použití vzduchového či vodního výplachu.

 

Inženýrskogeologické vrty:

 • zjištění základových poměrů pro občanskou a průmyslovou výstavbu, liniové stavby, vodohospodářské stavby apod.
 • vrty pro posouzení stability svahů
 • vrty pro skládky komunálních odpadů
 • vrty ložiskového průzkumu
 • vrty geologického průzkumu pro vodní díla
 • vrty pro seismická měření

 

Odběr porušených, neporušených a technologických vzorků, vč. odběru vzorků podzemní vody. Způsob hloubení jádrově s jádrovnicí s TK korunkou bez výplachu, popř. bezjádrovým nárazovotočivým vrtáním.

 

Další námi poskytované geologické práce a služby naleznete zde